Polski Adwokat w Chicago – Piotr Wachowski

Piotr Wachowski jest polskim adwokatem, który ju? od 30 lat niesie swoim klientom w Chicago pomoc w zakresie prawa. Zosta? on wyró?niony przez Biuletyn Chicago Daily Law, jako jeden z “Czterdziestu prawników w Chicago przed czterdziestk?, którym warto jest si? przygl?da?”. Piastowa? on funkcj? prezydenta Zwi?zku Adwokatów, który stanowi Izb? Adwokack? Adwokatów Ameryka?sko-Polskich Adwokat w. Prawo wykonywania zawodu otrzyma? w roku 1990, a obecnie nale?y do nast?puj?cych Izb Adwokackich: Ameryka?skiej, stanu Illinois oraz miasta Chicago. W przesz?o?ci pracowa? w rodzinnej firmie budowlanej, co pozwoli?o mu na zdobycie do?wiadczenia i poznanie potrzeb kontrahentów budowlanych. Mecenas Wachowski zosta? uhonorowany do?ywotnim cz?onkostwem w Krajowym Archiwum “Kto jest Kim w Ameryce”, gdzie nazwano go mianem znakomitego i polecanego. Do jednego z jego najwi?kszych sukcesów nale?y wygranie sprawy przed S?dem Najwy?szym Stanu Illinois, gdzie wydany wcze?niej wyrok za morderstwo zosta? cofni?ty. Mecenas Piotr Wachowski charakteryzuje si? wyj?tkowym profesjonalizmem, co powoduje, ?e ma on na koncie wiele wygranych spraw. Dobro drugiego cz?owieka jest dla mecenasa spraw? priorytetow?, dlatego pomimo bardzo napi?tego grafiku znajduje on tak?e czas na anga?owanie si? w prace spo?eczne. Dobro klienta jest dla niego spraw? priorytetow? i ka?dego z nich traktuje w sposób indywidualny. Anga?uje si? w jego problemy i dok?ada wszelkich stara?, aby jak najkorzystniej rozwi?za? jego problem. Przez lata opracowa? wiele unikalnych metod, które wykorzystuje podczas prowadzenia spraw. Metody te sk?adaj? si? z nast?puj?cych etapów: konsultacja z klientem i gromadzenie faktów; zapocz?tkowanie procesu post?powania, które obejmuje za?o?enie kartoteki; metoda gromadzenia dokumentacji i informacji; metoda ochrony dobrej historii kredytowej klienta; metoda redukcji d?ugów; metoda uzyskiwania najwy?szych odszkodowa?; metoda osi?gni?cia ugody; zamkni?cie sprawy. Mecenas Wachowski zawsze dotrzymuje danego s?owa, a w trakcie toczenia si? sprawy odpowiada na wszystkie nieodebrane po??czenia telefoniczne w trybie natychmiastowym. Pomimo odniesionego sukcesu i spe?nienia zawodowego wci?? odznacza si? ch?ci? do samorozwoju. Nigdy nie pozwala sobie na popadni?cie w rutyn? lub niedba?e prowadzenie spraw. Dla polskich klientów mecenas Wachowski oferuje pewne udogodnienie w komunikowaniu si?, poniewa? pos?uguje si? on biegle j?zykiem polskim w mowie i pi?mie. W przypadku spraw o uzyskanie odszkodowania Piotr Wachowski pobiera nale?ne honorarium, gdy kwota pieni??na zostanie wp?acona na konto klienta, nigdy przed. Ponadto na uwag? zas?uguje fakt, ?e mecenas udziela pierwszej porady ca?kowicie bezp?atnie. Dok?adnie ws?uchuje si? wówczas w problem klienta, zadaje szczegó?owe pytania, by móc mu pomóc w jak najlepszy sposób. Mecenasowi Wachowskiemu zaufa?a ogromna liczba klientów, którzy w razie kolejnych problemów zwi?zanych z prawem ch?tnie do niego wracaj?. Je?eli potrzebujesz pomocy prawnej, Piotr Wachowski jest najlepszym wyborem. Nie zwlekaj i ju? dzi? umów si? na konsultacj?, pod nast?puj?cym adresem: Park Ridge Office; 15 N Northwest Hwy; Park Ridge, IL 60068; Numer: 847.823.9039. Mecenas Piotr Wachowski zajmie si? Twoim problemem w sposób nadzwyczaj profesjonalny, a Ty przejdziesz przez wszystko w sposób zupe?nie pozbawiony stresu, czekaj?c na pozytywny fina?.

Be the first to like.

Be Sociable, Share!
    Shares