Henry Lewis

Latest Articles

Categories

Archives

Prawnik Od Szkód Osobowych W Chicago

Pod terminem szkoda osobowa rozumiemy strat?, której doznaje osoba poszkodowana w sferze maj?tkowej lub niemaj?tkowej, najcz??ciej na skutek czyjego? zamierzonego dzia?ania. Szkoda osobowa zwi?zana jest z cierpieniem fizycznym i psychicznym i wp?ywa niekorzystnie na...

read more